Addis Ababa,Ethiopia: Religious celebration in 1937